Vedbæk Villaparks Grundejerforening

                          www.vedbaek-villapark.dk

 

23-Oktober-2003

 

Referat af generalforsamling 23 september 2003

 

1.        Per Berg (Lindevangsvej 42) blev dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Der var 26 husstande inklusive fuldmagter repræsenteret på generalforsamlingen.

2.        Karsten Elgaard Sørensen aflagde beretning om foreningens virksomhed i 2002/20003.

 


 TV afstemning om Zulu kanalen.

Fra 1. januar 2003 blev Zulu en betalingskanal og mistede dermed sin ”must carry” status. Der blev derfor sidste efterår holdt afstemning om hvorvidt vi skulle beholde Zulu, skifte til en helt anden kanal eller have en kanal mindre. Resultatet af afstemningen blev, at vi i dag har en kanal mindre og nu altså er nede på 9 TV kanaler.

 

Belysning Caroline Mathilde sti

Der er flere medlemmer der har gjort mig opmærksom på, at der mangler belysning på den del af Caroline Mathilde stien, som går mellem Lindevangsvej og Gøngehusvej.

Jeg har derfor skrevet til kommunen og bedt dem om at vurdere lysforholdene på stien. De har så været ude at kikke på stien, og de giver os helt ret i at der i høj grad mangler belysning på stien. Men da det koster penge, så skal sagen behandles på et udvalgsmøde. Det har kostet flere henvendelser til kommunen, og nu har jeg fået at vide, at sagen bliver behandlet på et møde 7. oktober. 

 

Alternative TV muligheder

I bestyrelsen har vi flere gange forsøgt at finde en teknisk løsning på antenneanlægget så der kunne blive mulighed for at nogle medlemmer kunne abonnere på mange TV-kanaler og andre kunne nøjes med få Tv-kanaler. Bestyrelsen havde derfor i januar møde med Telenor, som er en del Canal Digital. De har nemlig en teknisk løsning, som kunne give den ønskede valgfrihed. Men på mødet viste det sig, at det er så som så med valgfriheden. Nok er det teknisk muligt at få valgfrihed, men de kanaler som er valgfrie er det som kan kaldes ”yderkanaler”. Det er ikke muligt, at få populære kanaler som Discovery, TV Danmark 1 og Eurosport i den valgfrie pakke. Det koster også 50.000 kr. i opgradering af hovedstationen før valgfriheden er mulig. Vi har derfor i bestyrelsen besluttet, at tiden endnu ikke er inde til en sådan installation.

 

Vejskilte projekt

Så har der været vores vejskilte projekt. På sidste års generalforsamling var der en livlig debat om trafiksikkerhed og hastigheden på vores veje, og umiddelbart efter generalforsamlingen var der en del indbrud i kvarteret. Så der måtte gøres et eller andet. I bestyrelsen blev vi enige om at sætte ”Pas på mig” og ”Nabohjælp” skilte op. Vi fik undersøgt hvad det kostede, og det blev 100 kr. pr. medlem. Disse penge blev i maj så opkrævet sammen med kontingentet. Nu havde vi pengene og så var det bare at gå i gang. Men for en ordens skyld ville vi  have tilladelse fra kommunen. Vi fik ikke tilladelse til at sætte skiltene op, så projektet måtte stoppes. Det var ikke, hvad vi havde regnet med og jeg som skal som formand meget beklage, at dette ikke blev undersøgt på forhånd. Men hensyn til de 100 kr., som vi har opkrævet for meget, så vil kontingentet til næste år blive nedsat tilsvarende.

 

Tag maling

Så har en del af os fået malet hustaget, og det har virkeligt pyntet på kvarteret.

Og her vil jeg gerne takke Jytte og Tom Christiansen (Lampeager 19) for deres indsats. Det var dem som tog initiativet til dette, og de kontaktede forskellige firmaer, og de fik et rigtig godt tilbud til os alle.  Så mange tak til Jytte og Tom for deres indsats.

 

Eva Rasmussen

Så vil jeg også benytte lejligheden til takke Eva Rasmussen for hendes mangeårige og store indsats som kasserer i foreningen. Eva har altid haft fuldt styr på pengene, og i bestyrelsen har vi sat pris på hendes store kaffebord til bestyrelsesmøderne. Mange tak til Eva for det store, mangeårige og stabile arbejde.


 

                Tom Christensen (Lampeager 19) var ikke specielt begejstret for at få lys på Caroline Mathilde stien.


 

3.        Hanne Berg-Madsen aflagde beretning om fællesarealet, græsset er blevet slået 4 gange og skal slås endnu en gang i år. Haveaffald og lignende bedes fjernet fra fællesarealet.

4.        Leif Petersen aflagde beretning om fællesantennen. Leif  fortalte om årets reparationer og forbedringer i signal kvaliteten.

5.        Eva Rasmussen fremlagde regnskabet for tiden 1. april 2002– 31. marts 2003. Regnskabet blev godkendt.

 Peter Møller(Lindevangsvej 40) anbefalede, at der blev forhandlet priser med forsikringsselskabet.

6.        Eva Rasmussen fremlagde budgettet for 2003/2004. Budgettet blev godkendt.

7.        Der var en længere debat om den af kommunen foreslåede sti på fællesarealet. Efter debatten var der afstemning om forslaget.

11 stemte JA, 14 stemte NEJ og 1 stemte blankt.

Bestyrelsen skriver til kommunen og underretter dem om resultatet.

8.        Forslag fra Bjørn Lange om udvidede tidspunkter for græsslåning.

18 stemte JA og 8 stemte NEJ.

 

De nye tider er nu:

 

Lørdag, søndag og alle helligdage 10:00-12:30 og 15:00-17:00

Øvrige dage 07:00-17:00, onsdag dog indtil kl. 20:00.

 

9.        Der var 2 bestyrelsesmedlemmer på valg, og forsamlingen valgte enstemmigt:

 

Bjørn Lange                  (Gøngetoften 11)

Lene Rokstad                  (Gøngetoften 15 )

               

10.     Til suppleanter valgte forsamlingen enstemmigt :

 

1. suppleant      Cathrine Alsing            (Gøngesletten 16)

2. suppleant      Erik Nyholt            (Lampeager 10)

 

11.     Til revisor valgte forsamlingen enstemmigt:

 

Åge Købke   (Gøngesletten 23)

 

12.     Under eventuelt kom der opfordring til at slå græsset om formiddagen i weekenden og opfordring til at vedligeholde stier og hække.

Der bør tages kontakt til skovdistriktet med hensyn til stierne som grænser op til skoven.

Bjørn Lange vil arbejde på,at få hastigheden sat ned på Gøngehusvej, han kontakter kommunen.

 

 

                Generalforsamlingen blev hævet kl. 22:00.

 

                Bestyrelsen blev på et bestyrelsesmøde 2. oktober sammensat således:

 

                Xxxx                Per Christiansen                Lampeager 6                          45 89 28 08

                Xxxxx                Hanne Berg-Madsen                Lindevangsvej 42                45 89 03 67

                Xxxxxx                Leif Petersen                 Lampeager 4                          45 89 10 73

                Xxxxxxx                Lene Rokstad                 Gøngetoften 15                    70 27 10 03

                Xxxxxxxxx              Bjørn Lange                     Gøngetoften 11                    45 66  13 66

 

 

 

 

                Som referent:                 Karsten Elgaard Sørensen

 

 

 

                Som dirigent:                 Per Berg