Vedbæk Villaparks Grundejerforening

Klik her for at vende tilbage

08-Oktober-2001

 

Referat af generalforsamling 25 september 2001

 

1.        Til dirigent valgtes Per Berg (Lindevangsvej 42). Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Der var 35 personer tilstede på generalforsamlingen.

2.        Karsten Elgaard Sørensen aflagde beretning om foreningens virksomhed i 2000/2001. Bestyrelsen har varetaget de normale pligter som at sørge for græsslåning på fællesarealet og at vedligeholde antenneanlægget.

I oktober 2000 blev der afholdt  TV kanal afstemning. Kanalen Discovery blev stemt ud og i stedet fik vi TV2 Zulu.

Antenneanlægget er blevet bygget om, så nu modtages TV kanalerne CNN og TV3 via digitale dekodere, DR2 modtages via almindelig  antenne. Vi har lejet dekoderen til CNN for 50 kr/måned. Det er bestyrelsens overbevisning, at dette er billigere end at købe en dekoder til 10.000 kr. Det var ikke muligt at leje en dekoder til TV3, så denne dekoder  har vi købt.

Bestyrelsen har overgivet vores stikledninger til NESA.

På sidste års general forsamling havde vi besøg af en forsikringsmand fra Alm Brand, og i dag kan grundejerforeningens medlemmer få en billig hus forsikring (Bjørn Lange, Gøngetoften 11 har tilbud liggende til dem, som er interesseret) 

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning.

3.        Leif Petersen aflagde beretning om fællesantennen. Han fortalte blandt andet om overgangen til digitale dekodere og de indkøringsvanskeligheder vi har haft. Fra 1. januar 2002 har vi valgt at skifte antenne servicefirma, det nye firma hedder J.O. Installationer & Østerbro Antenneservice A/S.

Der var flere som ønskede et prisoverslag på en udvidelse af antallet af TV kanaler.

4.        Svend Sørensen aflagde beretning om fællesarealet. Der var et ønske fra forsamlingen om at få undersøgt sundhedstilstanden for det store træ på fællesarealet. Og der var også et ønske om at få skovfogeden til at beskære træerne i skovkanten.

5.        Eva Rasmussen fremlagde regnskabet for tiden 1. april 2000– 31. marts 2001. Forsamlingen ønskede en større gennemskuelighed i regnskabet. Regnskabet blev godkendt.

6.        Eva Rasmussen fremlagde budgettet for 2002/2003. Der var spørgsmål til antennefonden og igen var der et ønske om større gennemskuelighed. Budgettet blev godkendt.

7.        Forslag fra medlemmerne:

 

a.     Forslag fra Peter Brincker Møller (Lindevangsvej 40) om ændring af den frivillige regel om tidspunkter for græsslåning.  Der var stort flertal for at bibeholde den nuværende regel som siger:

 

Der må arbejdes med støjende maskiner i følgende tidsrum:

 

Lørdag og søndag mellem 10:00 og 12:00 og i perioden september til maj også i tidsrummet 14:00 til 16:00.

Onsdag hele dagen.

Øvrige hverdage indtil kl 16:00.

                               

b.    Forslag fra Per Christiansen & Susanne Høgsberg om at give bestyrelsen mandat til at få ophævet den klausul som forhindrer, at der laves beboelse på første sal.

 

Ved afstemningen stemte 8 for forslaget og 31 imod. Der blev således ikke givet mandat til bestyrelsen.


8.        Der var 2 bestyrelsesmedlemmer på valg og forsamlingen genvalgte:

 

Eva Rasmussen                  (Gøngetoften 10)

Karsten Elgaard Sørensen            (Lindevangsvej 36)

 

9.        Til suppleanter valgte forsamlingen :

 

1. suppleant      Per Christiansen      (Lampeager 6)

2. suppleant      Bjørn Lange            (Gøngetoften 11)

 

10.     Til revisor valgte forsamlingen:

 

Åge Købke      (Gøngesletten 23)

 

11.     Under eventuelt blev diskuteret  oprettelse af hjemmeside og en e-mail distributionsliste. Dem som ønsker at komme på distributions listen kan sende mail til karsten_elgaard@hotmail.com

 

 

                Generalforsamlingen blev hævet kl. 21:30.

  

                Bestyrelsen blev på et bestyrelsesmøde 3 oktober sammensat således:

 

                Formand:               Karsten Elgaard Sørensen                Lindevangsvej 36                 45 89 22 77

                Næstformand:     Hanne Berg-Madsen                Lindevangsvej 42                45 89 03 67

Kasserer:  Eva Rasmussen                            Gøngetoften 10                    45 89 02 62

                Sekretær:               Svend Sørensen                               Gøngetoften 6                      45 89 40 61

                ”Antenne”:           Leif Petersen                 Lampeager 4                          45 89 10 73

 

I tilfælde af antenne problemer kontaktes Leif Petersen. Er han ikke hjemme kan Svend Sørensen kontaktes istedet. Svend Sørensen står for vedligeholdelsen af fællesarealet.

 

                Som formand og referent: Karsten Elgaard Sørensen

  

                Som dirigent:                 Per Berg

 

Klik her for at vende tilbage