Vedbæk Villaparks Grundejerforening

                          www.vedbaek-villapark.dk

 

09-Oktober-2002

 

Referat af generalforsamling 26 september 2002

 

1.        Til dirigent valgtes Per Berg (Lindevangsvej 42). Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Der var 27 husstande repræsenteret på generalforsamlingen.

2.        Karsten Elgaard Sørensen aflagde beretning om foreningens virksomhed i 2001/2002.

Sidste år konstaterede vi, at det store træ på fællesarealet var ved at gå ud i toppen. Vi fik et gartnerfirma til at kikke på det, og det ville koste 5000 kr. plus moms at få det beskåret. Vi var tæt på at sige ja til tilbuddet, men så tilbød familien Rokstad ( Gøngetoften 15) at beskære træet gratis mod at få brændet fra træet. Det sidste tilbud var så godt, at vi slog til med det samme.

Efter at træet var fældet, blev smågrenene samlet til et bål. Og efterfølgende arrangerede familien Rokstad Skt. Hans fest. Bestyrelsen takker for initiativet.

Foreningen har også fået egen hjemmeside. Anja Simonsen (Gøngesletten 24)  har  lavet hjemmesiden. Igen takker bestyrelsen for initiativet.

Bestyrelsen har forsøgt at få Lindevangsvej ind under den kommunale snerydningsordning, men det var ikke alle på vejen som var interesseret, så vi måtte opgive i denne omgang.

Derudover har bestyrelsen varetaget de normale pligter, som at sørge for græsslåning på fællesarealet og at vedligeholde antenneanlægget.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning.

Jørgen Ramlow (Lindevangsvej 44) ønskede stadig at få Lindevangsvej ind under den kommunale snerydningsordning. Han tager initiativ til et nyt forsøg.

3.        Da Svend Sørensen ikke var tilstede, blev fællesarealets beretning foretaget i forbindelse med  punkt 2.

4.        Leif Petersen aflagde beretning om fællesantennen. Leif  fortalte om årets reparationer og om den positive driftsituation under det nye antenneservice firma.

Han oplyste også at antenneforstærkerne bliver justeret i uge 40.

Efter beretningen var der en længere debat om signalkvaliteten. For at få overblik over situationen, blev det besluttet at lave en rundspørge via e-mail.

5.        Eva Rasmussen fremlagde regnskabet for tiden 1. april 2001– 31. marts 2002. Regnskabet blev godkendt.

6.        Eva Rasmussen fremlagde budgettet for 2003/2004. Budgettet blev godkendt.

Der var et ønske om direkte at kunne sammenligne budget og regnskab. 

7.        Efter en debat om fællesantenneanlægget blev bestyrelsens forslag sat til afstemning. 26 stemte imod en udvidelse på 3 ekstra TV kanaler, og der var 1 stemme for en udvidelse.

8.        Forslag fra Lene og Erling Rokstad:

 

a.        Udbygning af huse – højere rejsning på tagene til 1 ½ plans huse

Meningerne var delte. Men Jørgen Haderup Alsing (Gøngesletten 16) vil tage kontakt til kommunens byplanafdeling, og vil høre hvorfor det ikke er tilladt udbygge til 1 ½ plan. Der blev fra nogle medlemmer givet udtryk for, at det var et privat anliggende og ikke et generalsforsamlingsanliggende. Generelt henvises til lokalplanen samt muligheden for at ændre denne

b.       Debat om vores nuværende antenneløsning.

Debatten blev taget under punkt 4.

c.        Debat om foreningens aktivitetsniveau

Der var et ønske om flere sociale aktiviteter. Bestyrelsen er positiv, men de økonomiske midler er begrænsede, så evt. må delvis deltagerbetaling  påregnes.

 

 

9.        Der var 3 bestyrelsesmedlemmer på valg og forsamlingen valgte enstemmigt:

 

Hanne Berg-Madsen                                                  (Lindevangsvej 42)

Leif Petersen                                                                (Lampeager 4 )

Per Christiansen                                                          (Lampeager 6)

                            

Jeg  (Karsten Elgaard Sørensen) vil gerne takke Svend Sørensen for hans mange år i bestyrelsen. Svend overvejer at flytte fra området, og ville derfor ikke fortsætte i bestyrelsen.

 

10.     Til suppleanter valgte forsamlingen enstemmigt :

 

1. suppleant       Lene Rokstad                                  (Gøngetoften 15)

2. suppleant       Cathrine Alsing                              (Gøngesletten 16)

 

11.     Til revisor valgte forsamlingen enstemmigt:

 

Åge Købke         (Gøngesletten 23)

 

12.     Som på mange tidligere generalforsamlinger var der stemning for at gøre opmærksom på den regel, som medlemmerne tidligere har besluttet:

 

Der må arbejdes med støjende maskiner i følgende tidsrum:

 

Lørdag og søndag mellem 10:00 og 12:00, og i perioden 1. september til 31. maj også i tidsrummet 14:00 til 16:00.

Onsdag hele dagen.

Øvrige hverdage indtil kl 16:00.

 

Tom og Jytte Christiansen (Lampeager 19) spurgte om nogle medlemmerne ville være med til at få deres tag renset og malet. Der kan opnås en betydelig rabat, hvis flere får et samlet tilbud.

 

Der blev diskuteret trafiksikkerhed. Der opfordres til, at hastigheden nedsættes på vejene. Bestyrelsen undersøger muligheden for opsætning af  ”fartskilte” og trafikspejle.

 

                             Generalforsamlingen blev hævet kl. 22:00.

 

                             Bestyrelsen blev på et bestyrelsesmøde 2. oktober sammensat således:

 

                             Formand             Karsten Elgaard Sørensen            Lindevangsvej 36                           45 89 22 77

                             Næstformand     Per Christiansen                             Lampeager 6                                    45 89 28 08

Kasserer             Eva Rasmussen                              Gøngetoften 10                               45 89 02 62

                             ”Fællesareal”     Hanne Berg-Madsen                     Lindevangsvej 42                           45 89 03 67

                             ”Antenne”         Leif Petersen                                   Lampeager 4                                    45 89 10 73

 

 

 

 

                             Som referent:                                   Karsten Elgaard Sørensen

 

 

 

 

                             Som dirigent:                                   Per Berg