Vedbæk Villaparks Grundejerforening

  Klik her for at vende tilbage

26-September-1999

 

 

 

Referat af generalforsamling 16.september 1999

 

1.        Til dirigent valgtes Karsten Elgaard Sørensen, der dog bemærkede at han i henhold til reglerne ikke måtte være dirigent. Men forsamlingen accepterede valget. Der var i starten ca. 45 personer tilstede og  29 hustande var repræsenteret.

2.        Formanden aflagde beretning om foreningens virksomhed i 1998/1999 .

 

a.            På sidste generalforsamling blev det besluttet at protestere over lukningen af Bueager. Med Lene & Per Juul Andersen som initiativtagere protesterede grundejerforeningen til kommunen. Vores protest har sammen med mange andre bevirket, at Bueager igen er åben for gennemkørsel.

b.            På sidste generalforsamling blev det også besluttet at bevilge penge til leje af container. - Hvis der kunne organiseres frivilligt arbejdshold, som ville rydde buskads på fællesareal. Dette er ikke sket, men et nyt forslag om rydning af fælles arealet bliver behandlet senere på generalforsamlingen.

c.            Bestyrelsen har arbejdet på mod betaling at give et mobiltelefon selskab adgang til antennemasten, men på grund af protester fra de nærmeste naboer, er dette projekt blevet stoppet.

d.            Da TV3+ fra at være en gratis kanal blev betalings kanal, besluttede bestyrelsen i foråret at skifte til Discovery. Efter prisændringen er Discovery blevet billigere end TV3+, og Discovery var ved afstemningen for et par år siden tæt på blive valgt.

e.            Et enkelt medlem har ingen fysisk tilslutning til fællesantenneanlægget, og bestyrelsen har i den forbindelse besluttet, at medlemmer uden fysisk tilslutning  kan fritages for at betale afgift til betalingskanaler, - hvis vi kan få reduceret grundejerforeningens betaling til betalings kanalerne. Disse medlemmer skal dog stadig betale til vedligeholdelse af antenneanlægget og til eventuelle nyanskaffelser.

f.             Bestyrelsen har kontaktet TeleDanmark KabelTV for at høre, om de kommer i nærheden af vores område i den nærmeste fremtid. De har dog endnu ikke svaret på vores henvendelse.

g.            Der verserer en enkelt sag om manglende kontingentbetaling. Pågældende er blevet rykket flere gange, og der er blevet givet varsel om, at sagen går til inkasso, hvis kontingentet ikke bliver betalt i løbet af kort tid.

 

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning.

3.        Eva Rasmussen fremlagde regnskabet for tiden 1. april 1998 – 31. marts 1999. Et medlem bemærkede en trykfejl i regnskabet (Der stod 20 i stedet for 70). Regnskabet blev godkendt.

4.        Eva Rasmussen fremlagde budgettet for 2000/2001. Budgettet blev godkendt.

5.        Der blev behandlet tre forslag fra medlemmerne. To forslag omhandlede fællesarealet, og et omhandlede fællesantennen.

 

a.            Fællesarealets[1] fremtid blev livligt debatteret. Og det blev klart, at meningerne om fælles arealet er meget forskellige. Det ser ud til, at de yngre medlemmer gerne vil have, at fælles arealet udnyttes anderledes, end det bliver i dag. Hvorimod de knap så unge medlemmer kun ønsker, at græsset bliver slået.


 

Afstemningen om Fru Brandt’s forslag (Rydning af buskads på fællesareal) endte således:

 

      For forslaget :            3

      Imod forslaget :            24

      Stemte ikke            2

 

Forslaget blev altså nedstemt.

 

Afstemningen om Susanne Høgsberg og Per Christiansen’s forslag ( Bålplads, petangbane, gyngestativ og boldbane) endte således:

 

      For forslaget :             5 + 1 fuldmagt = 6

      Imod forslaget :            19

      Stemte ikke :            5

 

Forslaget blev altså nedstemt.

 

Nogle medlemmer gav udtryk for, at de på en kommende generalforsamling vil fremlægge konkrete forslag til fælles arealets udnyttelse.

 

b.            Jørgen From ønskede at få kanalen TV3+ tilbage i stedet for Discovery. Dette resulterede også i en livlig debat. Jørgen From gav udtryk for, at han var stærkt utilfreds med bestyrelsens egenhændige beslutning om kanalskiftet i foråret.

 

Afstemningen om Jørgen From’s forslag endte således :

 

      For forslaget :            9 + 1 fuldmagt = 10

      Imod forslaget :            15 + 1 fuldmagt = 16

      Stemte ikke :            4

 

Forslaget blev altså nedstemt.

 

I forbindelse med afstemningen blev antallet af stemmeberettigede optalt til 29. Stemme antallet passer ikke helt i forbindelse med afstemningen om TV3+, men da der ikke var tvivl om resultatet, blev det godkendt af forsamlingen.

 

6.        Der var 3 kandidater til 2 pladser i bestyrelsen. Valget blev afgjort ved skriftlig afstemning, og gav følgende resultat:

 

Hanne Berg-Madsen       (Lindevangsvej 42)      11 stemmer

Eva Rasmussen            (Gøngetoften 10)      15 stemmer

Karsten Elgaard Sørensen      (Lindevangsvej 36)      26 stemmer

               

Der var mulighed for at skrive 2 navne på hver stemmeseddel. Men nogle få skrev kun 1 navn på stemmesedlen. Derfor nåede antallet af stemmer ikke op på 58.

 

7.        Til suppleanter valgte forsamlingen :

 

1. suppleant      Hanne Berg-Madsen      (Lindevangsvej 42)

2. suppleant      Per Christiansen      (Lampeager 6)


 

8.        Til revisor valgte forsamlingen:

 

Åge Købke      (Gøngesletten 23)

 

9.        Under eventuelt blev diskuteret græsslåning, og der var stemning for, at man følger den frivillige regel om, at der kun arbejdes med støjende maskiner i følgende tidsrum:

 

Lørdag og søndag mellem 10:00 og 12:00

Onsdag hele dagen.

Øvrige hverdage indtil kl 16:00.

 

 

                Generalforsamlingen blev hævet kl. 21:30.

 

 

                Bestyrelsen blev på et kort bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen sammensat således:

 

                Formand:               Karsten Elgaard Sørensen                Lindevangsvej 36                 45 89 22 77

                Kasserer:               Eva Rasmussen                            Gøngetoften 10                    45 89 02 62

                Antenne:               Leif Petersen                 Lampeager 4                          45 89 10 73

                Fællesareal:          Bjørn Lange                     Gøngetoften 11                    45 66 13 66

                Sekretær:               Svend Sørensen                               Gøngetoften 6                      45 89 40 61

 

                Med venlig hilsen,

 

               

 

Karsten Elgaard Sørensen

 

 

 

 

  Klik her for at vende tilbage

 

                                               [1] Arealet er på 7357 kvm