Vedtægter

 

for

 

Vedbæk Villaparks Grundejerforening.

 

 

1.

 

Foreningens navn er Vedbæk Villaparks Grundejerforening. Dens område er matr. nr. 2-bn og 2-az af Trørød by, Vedbæk sogn og samtlige parceller, der udstykkes herfra, samt ejendommene matr. nr. 2 cl, 2 cm, 2 cn, 2 oo og 2 gl af Trørød by, Vedbæk sogn.

Dens hjemsted er Søllerød kommune, jfr. § 3.

Foreningens værneting er Retten i Lyngby.-

 

2.

 

Grundejerforeningen er stiftet i 1972 i forbindelse med salg af parceller af den i § 1 udstykkede ejendom samt deklarationer, der lyses på ejendommen.

Grundejerforeningen har til formål bl.a. at sikre vedligeholdelse af kloak, el- og vandforsyningsledninger, veje og stier med belysning, hegn, fællesantenneanlæg, friarealer m.v. i det omfang, dette ikke påhviler offentlige myndigheder og/eller koncessionerede selskaber.

Foreningen skal varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser såvel indadtil som udadtil.-

 

3.

 

Foreningen er upolitisk og kan uden ændringer i nærværende vedtægter tilsluttes en eventuel sammenslutning af grundejerforeninger i Søllerød kommune, ligesom foreningen efter generalforsamlingens bestemmelse kan tilsluttes en hovedorganisation af grundejerforeninger.

Som medlem kan og skal optages grundejere, som har overtaget og er retmæssige ejere af en parcel, der er udstykket af den i § 1 nævnte ejendom.

Som medlem kan endvidere optages ejerne af parcellerne matr.nr. 2 cd, 2 oe, 2 cf, 2 cg, 2 ch, 2 ci og 2 ck Trørød by, Vedbæk sogn.

Medlemspligten for ejerne af de i § 1 nævnte parceller indtræder samtidig med overtagelsen og erhvervelsen, uanset på hvilken måde denne finder sted. Indtrædende medlemmer erholder ved indtrædelsen anpartsvis ret til foreningens formue. Ejerne af de i tredje afsnit nævnte parceller kan dog ved eventuel tilslutning til fællesantenneanlæg afkræves et af bestyrelsen fastsat tilslutningsbidrag.

Ophører et medlem at være ejer af en af de omhandlede parceller, bortfalder medlemsretten, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue.

Meddelelse om en ejendoms overtagelse og dermed følgende udtræden for sælgeren og indtræden for køberen, skal senest 14 dage efter handlens indgåelse fremsendes til foreningen.

Medlemskabet er først effektivt, når kontingent er udbetalt, og et indtrædende medlem, der overtager en ejendom, hvor sælgeren er i kontingentrestance, er pligtig til at udrede det skyldige beløb og får først de med medlemskabet følgende rettigheder, når dette er sket.

Bopælsforandringer skal ligeledes meddeles senest 14 dage efter flytning.-

 

4.

 

Medlemmerne er med hensyn til benyttelse og bebyggelse af parcellerne underkastet bestemmelserne i sådanne deklarationer og servitutter, som i forbindelse med udstykning, grundmodning eller bebyggelse med eller uden pant måtte blive krævet pålagt af det offentlige eller andre. Grundejerforeningen udøver påtaleret i det omfang, den er tillagt foreningen i servitutterne.-

 

5.

 

Foreningen forestår opkrævningen af bidrag til gennemførelse af foreningens formål.

Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for kommende regnskabsår. Kontingentet betales helårligt forud.

Restancer med kontingent og andre medlemmerne pålagte bidrag medfører, at det pågældende medlems stemmeret er suspenderet, indtil restancen og evt. i forbindelse med opkrævning påløbne omkostninger, herunder advokatsalær behørigt er indbetalt.-

 

6.

 

Medlemmerne af foreningen er pligtige til at medvirke til, at der, dersom dette måtte blive vedtaget af foreningen på en generalforsamling, på deres ejendom lyses deklaration eller pantebrev, hvorved der gives pant til foreningen som sikkerhed for medlemskontingentet og øvrige bidrag, jfr. §§ 2 og 5.

Foreningen er berettiget til at overdrage en sådan pantsikkerhed i de enkelte ejendomme til eventuelle långivere, jfr. § 2. En sådan overdragelse kan dog kun ske til sikkerhed for forpligtelser, påtaget af foreningen.

For dispositioner, foretaget af bestyrelsen inden for den bestyrelsen ved nærværende vedtægter givne bemyndigelse eller i henhold til særlig bemyndigelse efter generalforsamlingsbeslutning, hæfter medlemmerne solidarisk én for alle og alle for én.-

 

7.

 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling og afgår efter tur.

Der afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer hvert år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger.

Protokollen underskrives af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.-

 

8.

 

Bestyrelsen er berettiget til under ansvar over for generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt, f.eks. assistance af advokat, landinspektør, arkitekt og ingeniør.

Endvidere tilkommer det bestyrelsen af drage omsorg for ansættelse af lønnet medhjælp til vedligeholdelse og renholdelse af fællesanlæg, ligesom det påhviler bestyrelsen at engagere håndværkere til udførelse af opgaver, der sorterer under den antagne medhjælps arbejde, jfr. § 2.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, dog kan der, dersom det efter arbejdets karakter og/eller omfang skønnes rimeligt, ydes medlemmer af bestyrelsen et rimeligt honorar.

Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer uden for bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være et bestyrelsesmedlem.-

 

9.

 

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel over for offentlige myndigheder som over for private.

Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.

Foreningen tegnes i alle henseender af formanden i forbindelse med et af bestyrelsens medlemmer eller sammen med en af bestyrelsen bemyndiget advokat.-

 

10.

 

Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, heraf enten formanden eller næstformanden.

Formanden – eller i hans fravær næstformanden – leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller bliver ude af rådighed over sit bo, skal bestyrelsen snarest muligt ved selvvalg, gældende til næste ordinære generalforsamling, supplere sig med en af de på generalforsamlingen valgte supleanter.-

 

11.

 

Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle af formanden anerkendte udgifter. Han fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog samt medlemsprotokol.

Kassereren underskriver alle kvitteringer, og kassebeholdningen skal anbringes i obligationer eller henstå på konto i bank eller sparekasse eller girokonto, og kontoen skal være klausuleret således, at der kun kan hæves på kontiene i forbindelse med formanden eller næstformanden.

Bestyrelsen er berettiget til at meddele fuldmagt til advokat til at hæve på foreningens konti.

Den kontante kassebeholdning må normalt ikke overstige 1.000,-.

Foreningens regnskabsår er fra 1/4 til 31/3.

Kassereren afleverer regnskabet til den af generalforsamlingen valgte revisor, der har 1 måned til regnskabets gennemgang og tilbagelevering med eventuelle bemærk­ninger. Regnskabet skal foreligge fuldt færdigt og revideret senest 1/7.-

 

12.

 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan give, ændre eller ophæve vedtægterne.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af september måned.

Medlemmerne skal indkaldes ved brev med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlinger og møder sammenkaldes af bestyrelsen.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af bestyrelsen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen.

Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om hvilke emner, der vil være at behandle på  generalforsamlingen.-

 

13.

 

For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden:

1.      Den af bestyrelsen udpegede dirigent konstaterer generalforsamlingens lovlighed.

2.      Beretning fra bestyrelsen og foreningens virksomhed i det forløbne år.

3.      Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4.      Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent.

5.      Forslag fra medlemmerne.

6.      Valg af medlemmer til bestyrelsen.

7.      Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

8.      Valg af revisor.

9.      Eventuelt.

 

Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen eller møder, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 8 dage inden den pågældende generalforsamling. Forslagsstillere skal være til stede på generalforsamlingen og motivere sit forslag. I modsat fald kan forslaget ikke behandles.-

 

14.

 

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller når medlemmer, der repræsenterer mindst 1/3 af samtlige stemmer i foreningen, fremsætter ønske herom.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme måde som den ordinære generalforsamling med angivelse af de til forhandling fastsatte emner.

Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske af medlemmerne, skal medlemmerne samtidig med begæringens fremsættelse meddele, hvilke emner, der ønskes behandlet, og bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage efter at udsende indkaldelser til den ekstraordinære generalforsamling.-

 

15.

 

Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. Afstemningen sker ved håndsoprækning. Dog skal afstemningen ske skriftligt, når 50 % af de fremmødte eller bestyrelsen kræver skriftlig afstemning. Hver parcel giver én stemme, og ejere af flere parceller har én stemme pr. parcel. Det er tilladt at lade sig repræsentere ved behørig skriftlig fuldmagt, dog må ingen møde med fuldmagt fra mere end ét andet medlem.

Til vedtægtsændringer fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede og afgiver stemme, og at beslutningen tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne. Er det foreskrevne antal medlemmer ikke til stede, indkaldes inden en måned med mindst 14 dages varsel en ny generalforsamling, på hvilken der, uden hensyn til de mødendes antal, kan tages gyldig beslutning, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.-

 

16.

 

De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, og denne har da fuld bevisgyldighed i enhver henseende.-

 

17.

 

De af den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger samt beslutninger, der i henhold til nærværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne, og eventuel indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke suspensiv virkning, og medlemmerne er, indtil endelig retsafgørelse foreligger, pligtige til at opfylde de dem i henhold til beslutningerne pålagte pligter – det være sig af økonomisk eller anden art, ligesom foreningen uanset sagsanlæg eller senere appel skal være berettiget til at foretage retsskridt til forpligtelsens opfyldelse.-

 

------------------------------------------------

 

Nærværende vedtægter er vedtaget på ordinær generalforsamling den 27/9-1983 og ekstraordinær generalforsamling den 28/11-1983.

 

 

 

Jørgen Mørck – Klaes Techau

Dirigent